Wyłączny przedstawiciel GFE w Polsce oferuje mrożone nasienie wybitnych ogierów sportowych.

Zasady wykorzystania nasienia ogierów w ofercie GFE Polska

Sezon 2023/2024

 1. Nasienie wybranego ogiera dla wybranej klaczy dostarczane jest do hodowcy po dokonaniu pełnej wpłaty, na którą składa się stała, bezzwrotna opłata 350 Euro oraz drugiej składowej, będącej ceną za uzyskanie źrebności po wybranym ogierze (opłata według cennika GFE na dany sezon).
  UWAGA: Ogiery: Air Jordan, Calvaro, Chilli Willi, Comme Il Faut, Cornet Obolensky mają opłatę naliczaną za słomkę.
 2. GFE nie sprzedaje nasienia ogierów tylko źrebność po danym ogierze*. Nie zużyte nasienie pozostaje własnością GFE.
 3. Nasienie dostarczane jest każdorazowo w dawce zapewniającej 1 inseminację. Dawka inseminacyjna określana jest przez GFE – Francja. W przypadku braku źrebności przedstawiciele GFE zapewniają dostarczenie nasienia w pełnych dawkach na 2 kolejne inseminacje.
 4. Koszty transportu nasienia ponoszone są przez hodowcę.
 5. Dostarczone nasienie może być zużyte tylko na zgłoszoną klacz i zostanie wystawione tylko jedno zaświadczenie o pochodzeniu źrebięcia. Inseminowanie innych klaczy przy wykorzystaniu pozostałego nasienia (dzielenia dawki etc.) wymaga dokonania ponownej pełnej opłaty, według stawki obowiązującej w danym sezonie (sezon kończy się 31 października danego roku).
 6. W przypadku braku zaźrebienia klaczy w sezonie lub utraty ciąży przez klacz do końca wyżej ustalonego terminu (koniec sezonu), należy dostarczyć zaświadczenie lekarsko – weterynaryjne o braku źrebności zgłoszonej do inseminacji klaczy, a przedstawiciele GFE na Polskę zobowiązani są zwrócić opłatę za zaźrebienie klaczy danym ogierem (pomniejszoną o stałą opłatę 350 euro oraz koszty transportu dostarczanego nasienia) w ciągu tygodnia od dostarczenia zaświadczenia.
 7. W sytuacji, jeśli klacz jest niezaźrebiona do 31 października danego roku a właściciel postanowi ją inseminować w kolejnym sezonie, powinna być wniesiona kolejna opłata 350 euro oraz należy uwzględnić zmiany cennika nasienia w kolejnym sezonie.
 8. Wszystkie opłaty obciążone są 8% podatkiem VAT.
 9. *W przypadkach wybranych ogierów, których nasienie sprzedawane jest wyłącznie na porcje (słomki), cała opłata uiszczana jest przed dostarczeniem nasienia, a hodowca staje się jego właścicielem. Sposób wykorzystania nasienia (liczba zaźrebionych klaczy) nie podlega regulacjom ze strony GFE, które jedynie rekomenduje optymalną dawkę na 1 inseminację. W takich przypadkach zaświadczenia zostaną wydane na wszystkie zaźrebione danym nasieniem klacze, bez względu na sezon oraz bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat. Ponieważ w tych  przypadkach GFE sprzedaje nasienie, GFE nie zwraca części kwoty przy braku źrebności.
 10. Wymienione powyżej opłaty nie obejmują usługi inseminacji i wszelkich innych usług weterynaryjnych.Przedstawiciele GFE na Polskę
dr n. wet. Maciej Witkowski
dr n. wet. Sylwester Zając

© 2016 GFE Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonano przez: geekon.eu